Algemene voorwaarden Doctors Inc.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van Doctors Inc. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, dan worden zij geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn.

Definities

Wederpartij   klanten, leveranciers, medewerkers, exposanten, cursisten, contacten op sociale media, bezoekers kliniek

Uitingen         iedere communicatie vanuit Doctors Inc. ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge informatie, facebookmeldingen, foto’s, drukwerk, enz.

Materialen     foto’s, video-opnamen, reclame- en promotiemiddelen, enz.

Diensten         behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten

Producten      door Doctors Inc. gebruikte en geleverde producten

Levering

De uitingen, diensten, producten en materialen van Doctors Inc. worden uitgevoerd en geleverd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zonder onnodige vertraging. Mochten er niettemin fouten of gebreken bestaan in de door Doctors Inc. geleverde diensten en/of producten, dan zullen deze zo spoedig mogelijk verholpen worden voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Doctors Inc., zoals brand, overstroming, staking, uitzonderlijke weersomstandigheden of overheidsmaatregelen, niet-levering door toeleveranciers van Doctors Inc. enz.

Mocht het niet mogelijk zijn bepaalde producten, diensten of materialen te leveren wegens overmacht, dan zal Doctors Inc. de levering opschorten en indien mogelijk alsnog leveren, zodra de situatie van overmacht geëindigd is. Indien dit niet meer mogelijk is, dan zal de betreffende overeenkomst vervallen. Wederpartij kan geen rechten aan niet-levering op grond van overmacht ontlenen. Doctors Inc. is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet-levering op grond van overmacht.

Beëindiging overeenkomst

Indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen tegenover Doctors Inc. niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, dit heeft aangevraagd, of er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft Doctors Inc. het recht de betreffende overeenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.

Intellectuele eigendomsrechten

Niets van de uitingen, diensten, producten en materialen van Doctors Inc. mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog. Dergelijke toestemming kan alleen worden verleend door Jani van Loghem en worden aangevraagd via jani@doctors-inc.com

Het is eveneens verboden om de inhoud van de website of andere sociale media te wijzigen. Op de door Doctors Inc. geleverde informatie (inclusief beeld- en geluidmateriaal) op de website of in de sociale media rust auteursrecht, hetzij van Doctors Inc. hetzij van leveranciers van Doctors Inc. Het is dan ook ten strengste verboden dergelijk materiaal te kopiëren en/of anderszins te vermenigvuldigen.

Indien de Wedederpartij informatie (ongeacht in welke vorm) verstrekt via de website en/of sociale media, dan wordt aangenomen dat daar geen auteursrecht op rust, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is. Indien dit niet uitdrukkelijk is aangegeven, dan staat het Doctors Inc. vrij om dergelijke informatie te gebruiken.

Aansprakelijkheid

Ondanks dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt getracht om alle uitingen, producten en diensten van Doctors Inc. juist en volledig aan te bieden, kan volledige tevredenheid niet gegarandeerd worden. Doctors Inc. is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door Doctors Inc. verstrekte informatie of geleverde producten en diensten, tenzij anders door de wet bepaald.

Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Doctors Inc. kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van externe websites of bedrijven, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet van Doctors Inc zijn, wordt afgewezen.

Persoonlijke gegevens

De wederpartij gaat akkoord met eventuele opslag van verstrekte en te verstrekken persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand (zoals het elektronisch patiënten dossier) en het mailingbestand van Doctors Inc. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals de realisatie van statistieken, administratie van de behandelingen of aankopen, etc. De wederpartij geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik. Gebruik van de gegevens voor promotie en reclame vereist afzonderlijke toestemming van de wederpartij. Doctors Inc. is verantwoordelijk voor deze digitale bestanden. De rechthebbende heeft het recht om de betreffende bestanden op te vragen, zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor dient schriftelijk, met ondertekening en kopie van legitimatie, een aanvraag worden ingediend bij Jani van Loghem, Falckstraat 51, 1017VV Amsterdam. Een formulier voor het aanvragen van de persoonlijke gegevens is beschikbaar via info@doctors-inc.nl of via 020-8454525.

Prijzen en betaling

De prijzen voor de diensten en producten staan vermeld op de website. De wederpartij is verplicht om de op de website gepubliceerde bedragen aan Doctors Inc. te betalen zodra hij/zij overgaat tot aankoop van een product of dienst. Eventuele kortingen dienen schriftelijk/digitaal door Doctors Inc. voorafgaand aan de aankoop van een product of dienst worden vastgesteld. Indien dit niet is gedaan, dan gaat Doctors Inc. ervan uit dat de wederpartij akkoord gaat met en op de hoogte is van de gepubliceerde tarieven en is hij/zij verplicht het volledige bedrag te betalen. Doctors Inc. heeft het recht voor bepaalde diensten (gedeeltelijke) betaling vooraf te vragen. Indien dergelijke vooruitbetaling niet plaatsvindt, dan heeft Doctors Inc. het recht de betreffende dienst niet te verlenen. Indien wederpartij na een behandeling, product of dienst voor een vervolgbehandeling, product of dienst komt, inclusief verbetering of correctie van een eerder uitgevoerde behandeling, dan is Doctors Inc. gerechtigd om de dan geldende tarieven te hanteren zoals gepubliceerd op deze website.

Heeft u een klacht of bent u ontevreden over product of dienst van Doctors Inc.?

Indien de wederpartij niet tevreden is over een dienst of product, dan wordt de wederpartij geacht dit bij Doctors Inc. te melden. Mocht het niet mogelijk blijken om de wederpartij in onderling onderleg alsnog tevreden te stellen, dan bestaat er een heldere klachtenprocedure. Een formulier voor het indienen van een klacht is beschikbaar via info@doctors-inc.nl of via 020-8454525. Zie ook onze klachtenprocedure.

Wijzigingen

Het staat Doctors Inc. te allen tijde vrij deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. In geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden volgens de wet onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomstig de wet is.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

Annuleren en no show

Het kan natuurlijk gebeuren dat een afspraak niet kan doorgaan. Doctors Inc stelt je in staat om tot 48 uur van tevoren de afspraak kosteloos af te zeggen via ( welke email?)

Regels annuleringen

Moment van afzeggen & kosten afzegging meer dan 48 uur van tevoren zijn kosteloos.

Minder dan 48 uur van tevoren wordt er 50 euro in rekening gebracht.

Regels no show

Je kunt je voorstellen dat het voor ons erg lastig is wanneer een client niet verschijnt op de afspraak en valt er een ongewenst gat in de agenda. Hierdoor zijn wij genoodzaakt 50 euro in rekening te brengen.

versie november 2015

PRIVACY VOORWAARDEN VOOR DE CELLFINA CELLULITE TEST 

Lees deze voorwaarden eerst zorgvuldig helemaal door voordat u gebruik gaat maken van de Hangout van Doctors Inc. Corporate B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 In deze Privacy voorwaarden, worden de volgende definities gebruikt:

Doctors Inc. Corporate B.V.:

Doctors Inc. Corporate B.V. Gustav Mahlerlaan 24, 1082 MC Amsterdam KvK-nummer: 60974281

Merz:

Merz Pharma Benelux B.V. Hoevestein 36 D 4903 SC Oosterhout KvK-nummer: 20113011

Privacy voorwaarden:

Deze privacy voorwaarden.

Website:

De website: www.cellfina.nl.

Hangout:

De hangout van Doctors Inc. Corporate B.V. op de Website waarin de vragen kunnen worden beantwoord.

Hangout-bezoeker:

De persoon die de Hangout bezoekt.

Persoonsgegeven(s)

elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als bedoeld in Geldende Privacywetgeving.

Geldende Privacywet- en regelgeving:

toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), danwel vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en eventuele toepasselijke bijzondere wetten.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID PRIVACYBELEID

2.1 Deze Privacyvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Doctors Inc. Corporate B.V. Hangout en regelen de verwerking van Persoonsgegevens via de Doctors Inc. Corporate B.V. Hangout.

2.2 Door op de knop “IK ACCEPTEER DE PRIVACYVOORWAARDEN” te klikken gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze Privacyvoorwaarden.

ARTIKEL 3. VERHOUDING MERZ EN DOCTORS INC. CORPORATE B.V.

3.1 Merz heeft op de website www.cellfina.nl een Hangout geplaatst ten behoeve van Doctors Inc. Corporate B.V.

3.2 Doctors Inc. Corporate B.V. is verantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die verzameld worden via de Hangout. Merz is bewerker van de Persoonsgegevens.

ARTIKEL 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

4.1 Doctors Inc. Corporate B.V. verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de Geldende Privacywet- en regelgeving.

4.2 Doctors Inc. Corporate B.V. kan via de Hangout de volgende Persoonsgegevens verzamelen:

a. Naam;

b. IP-adres;

c. Adresgegevens;

d. Telefoonnummer;

e. E-mailadres;

f. Gegevens betreffende de gezondheid, zoals: lengte, gewicht, BMI en gegevens over of – en op welke plaatsten – een Hangout-bezoeker cellulitis heeft.

4.3 Doctors Inc. Corporate B.V. verwerkt de gegevens betreffende de gezondheid slechts indien de Hangout-bezoeker daarvoor haar uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft.

4.4 Doctors Inc. Corporate B.V. bewaart de hierboven genoemde Persoonsgegevens van de Hangout-bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de gegevensverwerking. De Persoonsgegevens worden daarna door Doctors Inc. Corporate B.V. verwijderd.

ARTIKEL 5. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

5.1 Doctors Inc. Corporate B.V. verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:

a. De normale werking van de Hangout;

b. Het aanbieden van de cellulitis-test door Doctors Inc. Corporate B.V.;

c. Verstrekking aan Merz van aantallen bezoekers van de Hangout ten behoeve van marketingdoeleinden;

5.2 Doctors Inc. Corporate B.V. verstrekt aan Merz slechts geanonimiseerde persoonsgegevens, zodat Merz inzicht kan krijgen in de hoeveelheid Hangout-bezoekers die zijn/haar Persoonsgegevens achterlaten.

ARTIKEL 6. BEVEILIGING

6.1 Doctors Inc. Corporate B.V. en Merz hebben noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

6.2 Doctors Inc. Corporate B.V. slaat uw Persoonsgegevens op in beveiligde servers, gevestigd binnen Europa.

ARTIKEL 7. COOKIES WEBSITE

7.1 Doctors Inc. Corporate B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op de Website van Merz. Voor het gebruik van Cookies op de Website gelden de privacy voorwaarden van Merz.

ARTIKEL 8. RECHTEN BETROKKENEN

8.1 U kunt Doctors Inc. Corporate B.V. verzoeken om uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

8.2 U kunt Doctors Inc. Corporate B.V. verzoeken om de Persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde en gangbare vorm, zodat u de gegevens kunt overdragen aan een andere verantwoordelijke.

8.3 U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Doctors Inc. Corporate B.V. zal in dat geval de verwerking van uw Persoonsgegevens staken.

8.4 Indien u van een van de in dit artikel vermeldde rechten gebruik wenst te maken of als u wenst dat Doctors Inc. Corporate B.V. uw Persoonsgegevens verwijdert, kunt u dit verzoeken aan de klantenservice van Doctors Inc. Corporate B.V.:

Adres

Gustav Mahlerlaan 24, 1082 MC Amsterdam

E-mailadres

corporate@doctors-inc.com

Telefoonnummer

020-8454525

Dit bericht is ook beschikbaar in: English